1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden Wervelkind. U kunt deze ook als pdf downloaden.

Algemene Voorwaarden Wervelkind

Artikel 1.   Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wervelkind, hierna te noemen: “Cursusgever”, en een Cursusnemer waarop Cursusgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cursusgever, voor de uitvoering waarvan door Cursusgever derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­- of andere voorwaarden van Cursusnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cursusgever en de Cursusnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Cursusgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cursusgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.    Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Cursusgever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Cursusgever kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cursusnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Cursusgever daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cursusgever anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cursusgever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3.     Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Cursusgever en de Cursusnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cursusnemer Cursusgever derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Cursusgever dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Cursusgever zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Cursusgever heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Cursusgever is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Cursusnemer machtigt Cursusgever eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens de Cursusnemer te aanvaarden. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de Cursusnemer de inhoud van de door Cursusgever voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de Cursusnemer jegens Cursusgever gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden verbonden.

5. Indien door Cursusgever of door Cursusgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cursusnemer of een door de Cursusnemer aangewezen locatie, draagt de Cursusnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Cursusgever. De Cursusnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Cursusnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Cursusgever gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Cursusnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Cursusnemer over op het moment waarop zaken aan de Cursusnemer ter beschikking staan.

7. Cursusgever is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Cursusgever de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Cursusnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Cursusnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cursusgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cursusnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cursusgever worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cursusgever zijn verstrekt, heeft Cursusgever het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Cursusnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Cursusnemer de gegevens aan Cursusgever ter beschikking heeft gesteld. Cursusgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Cursusgever is uitgegaan van door de Cursusnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Cursusnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Cursusgever zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Cursusnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Cursusgever gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Cursusgever bevoegde persoon en de Cursusnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Cursusgever op en is voor de Cursusnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cursusgever een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Cursusnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Cursusgever gehouden is, dan is de Cursusnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Cursusgever daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien Cursusgever met de Cursusnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Cursusgever niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Cursusnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Cursusnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Cursusgever alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Cursusgever rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4.      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Cursusgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Cursusnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Cursusgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cursusnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Cursusnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Cursusnemer niet langer van Cursusgever kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Cursusgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cursusgever kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Cursusgever op de Cursusnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Cursusgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Cursusgever tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Cursusnemer toerekenbaar is, is Cursusgever gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Cursusnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Cursusgever gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Cursusnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cursusgever, zal Cursusgever in overleg met de Cursusnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cursusnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Cursusgever extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cursusnemer in rekening gebracht. De Cursusnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Cursusgever anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Cursusnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cursusnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Cursusgever vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Cursusgever op de Cursusnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 9. Indien de Cursusnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Cursusnemer in rekening worden gebracht.
Artikel 5.    Overmacht

1. Cursusgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cursusnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cursusgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cursusgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden en ziekte van Cursusgever of ziekte van deelnemers of door Cursusgever ingeschakelde derden daaronder begrepen. Cursusgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cursusgever zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Cursusgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Cursusgever ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cursusgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cursusnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6.    Betaling en incassokosten

1. Betaling geschiedt achteraf, op een door Cursusgever aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Cursusgever aangegeven. Cursusgever is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Cursusnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cursusnemer van rechtswege in verzuim. De Cursusnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cursusnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Cursusgever heeft het recht de door Cursusnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Cursusgever kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cursusnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Cursusgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Cursusnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Cursusgever verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Cursusnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Cursusnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cursusnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Cursusgever echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cursusnemer worden verhaald. De Cursusnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7.     Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Cursusgever geleverde blijft eigendom van Cursusgever totdat de Cursusnemer alle verplichtingen uit de met Cursusgever gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Cursusgever geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Cursusnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Cursusnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cursusgever veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Cursusnemer verplicht om Cursusgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval Cursusgever zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cursusnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Cursusgever en door Cursusgever aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Cursusgever zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9.     Aansprakelijkheid
1. Indien Cursusgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Cursusgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cursusgever is uitgegaan van door of namens de Cursusnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Cursusgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cursusgever beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Cursusgever is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Cursusgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cursusgever aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cursusgever toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cursusnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Cursusgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cursusgever of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10.    Vrijwaring
1. De Cursusnemer vrijwaart Cursusgever voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Cursusgever toerekenbaar is. Indien Cursusgever uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cursusnemer gehouden Cursusgever zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cursusnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cursusgever, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cursusgever en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cursusnemer.

Artikel 11.    Intellectuele eigendom, geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Cursusgever behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Cursusgever heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cursusnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt aan Wervelkind is vertrouwelijk. Cursusgever is gehouden aan geheimhoudingsplicht t.a.v. en over de cursusnemer voor zover het bedrijfsgevoelige informatie betreft, informatie over cliënten, deelnemers, pupillen etc., strategieën en informatie over medewerkers.

Artikel 12.    Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cursusgever partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Cursusgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cursusgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13.    Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Sittard.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Cursusgever.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht