1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Klachtenregeling

Hieronder vindt u de Klachtenregeling van Wervelkind. U kunt deze ook downloaden als pdf.

I. Begripsbepaling
a. In deze regeling wordt verstaan onder:
i. cursusgever: een vertegenwoordiger van Wervelkind;
ii. klager: een (ex-)cursist, de cursusnemer en/of een vertegenwoor-diger van (één van) beiden;
iii. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aange-klaagde;
iv. directie: de persoon als bedoeld in artikel III, lid 8;
v. aangeklaagde: een vertegenwoordiger van Wervelkind, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de organisatie van Wervelkind.

II. Toepasselijkheid
Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle cursus- en trainingsactiviteiten van Wervel-kind.

III. Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid
1. Een cursusnemer doet binnen één week nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ daarvan bij de directie van Wervelkind.
2. De directie van Wervelkind heeft de verplichting zich in te spannen deze melding uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.
3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.
4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal contact worden opgenomen met de cursusnemer om nadere afspraken te maken over de afhandeling.
5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
6. Indien de melding niet naar tevredenheid van de cursusnemer is afgehandeld, meldt de cursusnemer dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt ver-staan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest.
7. De directie van Wervelkind zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waar-na de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever.
8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
- De naam, het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
- De periode waarin de klacht is ontstaan.
Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:
Chris Hesse, directie Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
Wervelkind neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling. Het advies aan de klager is de om de melding/klacht aangetekend te versturen.
9. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.
10. Wervelkind heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.

IV. Geen verplichting tot behandeling
1. Wervelkind is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:
1.1. de melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van de trainingen van Wervelkind;
1.2. hierover door opdrachtgever reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;
1.3. dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk in kennis gesteld.

V. Klachten
1. Wervelkind draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.
2. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

VI. Afhandeling klachten
1. De directie van Wervelkind bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een klachtencommissie van ten minste 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is.
2. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
3. De directie, dan wel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.
4. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
5. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
6. De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
7. De directie, dan wel de klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.
8. De toepassing van lid 6.7 kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft ver-klaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
9. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terug-koppeling naar direct betrokkenen.
10. De klachten worden geregistreerd en zullen gedurende een termijn van 24 maanden wor-den bewaard.

VII. Citeertitel
1. Deze regeling kan worden aangemerkt als “Klachtenregeling Wervelkind”.
2. Deze regeling zal jaarlijks worden geëvalueerd door de directie van Wervelkind en indien noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie of nieuwe inzichten.
3. Ongeachte deze regeling blijven de bepalingen gelden beschreven in de Algemene Voorwaarden van Wervelkind; zie www.wervelkind.nl/

VIII. Inwerkingtreding en blijvende geschillen
1. Deze Klachtenregeling Wervelkind is door Wervelkind vastgesteld op 27 juni 2017.
2. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
3. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorge-legd aan de bevoegde rechter.
4. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondisse-ment Limburg.

IX. Beroepsmogelijkheid
Indien bovengenoemde klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Dat kan bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC):

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon 030 – 280 9590
(Medewerkers kunnen alleen informatie geven over de procedure en kunnen geen inhoudelijke adviezen geven).

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Bezoekadres
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
Utrecht

X. Toelichting
Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, is er voor gekozen om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.
Een formele klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop Wervelkind de trainingen heeft verzorgd. Indien Wervelkind de klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft afgehandeld, dan wel wanneer de opdrachtgever aangeeft van de wens tot verdere afhande-ling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling.
Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter.

 

Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht