1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Opbrengstgerichte handelingsplannen

opbrengstgerichtOp dit moment is “opbrengstgericht werken” actueel. De Nederlandse inspectie van het onderwijs verstaat onder opbrengstgericht werken, "het systematisch en doelgericht werken met als doel, de leerlingprestaties zo positief mogelijk te stimuleren". Een goed streven hetgeen echter niet echt iets nieuws mag wezen. Wanneer dat niet al altijd de bedoeling van onderwijs was, dan zou dat een triest gegeven zijn. Maar het is absoluut een feit dat het methodisch (systematisch en doelgericht) werken in het onderwijs en in vele zorginstellingen, onvoldoende professioneel gebeurt.
Alleen blijkt het maken van zo`n plan in de dagelijkse praktijk toch nog behoorlijk ingewikkeld. Veel leerkrachten zijn hierin begrijpelijkerwijs niet echt bedreven, zeker niet waar het leerlingen met psychiatrische problematiek betreft.
In onze trainingen zorgen we ervoor dat je een genuanceerde sterkte zwakte analyse leert te maken en van daaruit in staat bent om binnen 1 uur, een handelingsplan te maken. Dit plan voldoet aan alle eisen (opbrengstgericht, best practice, smart, oplossingsgericht empowerment …) en is 100% zeker uitvoerbaar.

Cursusduur:
De cursusduur bedraagt 1 dag van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.
Kosten: 950,- euro.

Kinder- & jeugdpsychiatrie

De cursus kinder- & jeugdpsychiatrie richt zich op de systeemgeoriënteerde, cognitieve en gedragsmatige behandeling/ begeleiding van kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek in het onderwijs en de jeugdzorg. De nadruk van de cursus zal liggen op de beelden waarmee leerkrachten, verpleegkundigen en groepswerkers dreigen vast te lopen in de benadering en/of behandeling. De pragmatische aanpak in de praktijk van alledag staat tijdens deze cursus centraal. Er is voldoende ruimte voor het bespreken van door de cursisten ingebrachte casuïstiek en het oefenen van vaardigheden in relatie tot de individuele jongere en/of zijn/haar gezinssysteem. Naast veel kennis overdracht staat de dialoog met de cursisten centraal.

Doelstelling
De doelstelling van de cursus is het opdoen en verdiepen van inzichten, het oefenen van vaardigheden en het professionaliseren van houdingsaspecten in het werk met kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek en hun (gezins)systemen.

Vraaggestuurd en op maat gesneden
De cursus, of willekeurige onderdelen ervan, worden op maat binnen uw school of instelling gegeven. Uw vraag voor een specifieke deskundigheidsbevordering kan binnen uw school of instelling vooraf in overleg in kaart gebracht worden. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 06 – 13 49 71 40.

U kunt een keuze maken uit de volgende onderdelen


Dagdeel 1 Oppositionele gedragsstoornis en conduct disorder

 • Uitleg over herkenbare kind- en gezinskenmerken bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen.
 • Aandacht voor het ontwikkelingspsychologisch model van Kohlberg m.b.t. de ontwikkeling van gewetensfuncties.
 • Best practice aanpak in de alledaagse praktijk. Aan bod komen:
  • De gedragsmatige aanpak (operante conditionering).
  • De cognitieve aanpak.
  • De sociale vaardigheidstraining.
  • Systeeminterventies. Van coalities naar allianties, herstel van leiding en autonomie .....

Dagdeel 2 Hechtingsstoornis

 • De normale hechting in vogelvlucht.
 • Herkennen van diverse hechtingsproblemen in de praktijk van alledag (Ainsworth).
 • Oorzakelijke factoren en intergenerationele invalshoeken (van Ijzendoorn / Nagy).
 • Het doorbreken van negatieve spiralen. Het aanleren van basisvertrouwen.

Dagdeel 3 Autisme spectrumsstoornissen (PDD/PDD NOS, Asperger, McDD ...)

 • Uitleg over de meest voorkomende autisme spectrum kenmerken in de dagelijkse praktijk en de best practice aanpakken hierbij. Aan bod komen onder andere de theorie of mind, centrale coherentie problemen, communicatie problemen ....

Dagdeel 4 ADHD

 • Uitleg over AD(H)D kenmerken.
 • Een stukje neuro biologie in eenvoudige bewoording.
 • Aandacht voor de medicamenteuze behandeling, psycho educatie en effectieve handvatten.
 • De aanpak van de jongere met ADHD in combinatie met oppositioneel gedrag, angsten en/of somberheid.

Dagdeel 5 Borderline persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling (BPS)

 • Herkennen van borderline dynamieken.
 • De aanpak van de jeugdige met BPS i.o. in combinatie met dissociatieve / psychotische momenten en/of auto-mutilatie.

Dagdeel 6 Angststoornissen en depressies / dysthieme stoornis.

 • Aan bod komen diverse angststoornissen (fobie, separatie angststoornis, sociale fobie, schoolfobie...) en ernstige somberheid bij jongeren. Zowel herkenning in de praktijk, oorzakelijke en in stand houdende factoren als de best practice (zoals cognitieve begeleiding, gedragsmatige interventies, medicatie en systeeminterventies) worden besproken.


Cursusduur

Ieder dagdeel neemt 3,5 uur in beslag. Vanzelfsprekend kan in overleg met de docent een ingekort programma verzorgd worden. Cursisten dienen te beschikken over een relevante HBO opleiding en/of relevante werkervaring op HBO niveau.

De prijs
De prijs, in company, bedraagt 150 euro per uur, inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten.
De prijs voor "losse" inschrijvingen bedraagt 40 euro per persoon.

Handboeken Vaessen G.
De volgende boeken zijn niet verplicht maar handig als naslagwerk. De boeken zijn te bestellen via Giel Vaessen, bol.com, diverse boekhandels of via de uitgeverij Garant.be.

 • Een kink in de kabel. Een practisch boek voor pedagogisch medewerkers in de jeugdzorg waarin de bovengenoemde onderdelen pragmatisch beschreven staan.
 • Een wervelkind. Een boek voor ouders en verzorgers van jongeren met AD(H)D en bijkomende gedragsproblemen, angsten en somberheid.
 • Als hechten moeilijk is. Met name bedoeld voor werkers in de jeugdzorg en ouders. In dit boek worden de diverse hechtingsproblematieken, individuele - en gezinsbegeleidingen methodisch, pragmatisch en diepgaand beschreven.
 • Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Een boek voor werkers in de jeugdzorg over diverse psychiatrische stoornissen in combinatie met gedragsproblemen / gedragsstoornissen. Van kenmerken naar smart geformuleerde doelen en een best practice aanpak.
 • Autisme en nu. Een psycho educatief boek, geschreven voor pubers, adolescenten, jong volwassenen en ouders. In dit boek worden zowel de moeilijkheden als de krachten van jongeren met ASS uitvoerig beschreven.
 • Psychiatrie in de klas. Dit boek is bedoeld voor leerkrachten in het reguliere en speciaal onderwijs. De inhoud uit de bovenstaande cursusonderdelen wordt in dit boek beschreven. Van kenmerken naar een oplossingsgerichte en best practice aanpak in de schoolse situatie. Per problematiek wordt tevens richting gegeven aan het maken van een professioneel handelings- en ontwikkelplan.

Uitbebreide informatie en inhoudsopgaven van onder andere deze boeken vindt u terug onder de button Literatuur.


Cursus "Professioneel en dialooggericht werken met ouders in het onderwijs"

Een goede samenwerking met ouders is een uiterst voornaam fundament onder de sociaal emotionele- en didactische ontwikkeling van een leerling. Wanneer ouders en leerkrachten in patronen van meningsverschillen en irritaties verzeild raken, kan dit de sociaal emotionele ontwikkeling en motivatie van de leerling negatief beïnvloeden, waardoor de didactische ontwikkeling minder florissant tot zijn recht zal komen. Daarnaast kosten deze irritaties onnoemelijk veel tijd en energie, zonder dat het iets zinvols oplevert.
De primaire taak van leerkrachten is vanzelfsprekend het stimuleren van de didactische ontwikkeling van de leerling richting het ontwikkelingsperspectief. Kennisoverdracht en het leren – leren staan voorop. Iedere leerkracht poogt uit een leerling te halen wat er in zit. Geen overvraging en ook geen onderstimulatie. Een leeftijdsadequate sociaal emotionele ontwikkeling is echter 1 van de pijlers om tot leren te kunnen komen.
Zowel in relatie tot de didactische- als sociaal emotionele ontwikkelingsstimulatie van de leerling is een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht en de leerling van essentieel belang.  

Over het algemeen verloopt de samenwerking met ouders probleemloos. Leerkrachten zijn in hun basisopleiding echter onvoldoende getraind om patronen van stroef verlopende communicatie met ouders vlot te trekken. Hierdoor komt de leerling klem te zitten tussen 2 conflicterende opvoedmilieus, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn of haar sociaal emotionele- en didactische ontwikkeling.


Cursusduur
De cursusduur bedraagt 1 volledige dag van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.

De volgende systeemtheoretische invalshoeken worden op een uiterst interactieve en begrijpelijke wijze vertaald naar de onderwijssituatie.

 • Hoe krijg ik de ander in beweging? Van oorzaak gevolg redenaties naar circulaire processen.
 • De contextuele invalshoek (Nagy). Van veroordelen naar het doorbreken van loyaliteitsconflicten.
 • De communicatieve invalshoek (Watzlawick). Van de mededelingensfeer naar dialoog.
 • De territoriale invalshoek (Bakker en Bakker). Het voorkomen en opruimen van irritaties.
 • De structurele invalshoek (Minuchin). Het voorkomen en doorbreken van dysfunctionele parallelprocessen.
 • De oplossingsgerichte invalshoek (De Shazer, O Hanlon, Berg). Van problemen naar mogelijkheden.

In dialoog met u als klant kan een vervolgdag afgesproken worden waarin de opgedane inzichten en vaardigheden in rollenspelsituaties getraind worden.

Doelstelling
De doelstelling van de cursus is het opdoen en verdiepen van systeemtheoretische inzichten en het professionaliseren van methodische, dialooggerichte doch pragmatische communicatie met ouders. Hierdoor wordt de kans groter dat de samenwerking met gezinnen aanvullend wordt i.p.v. aanvallend, waardoor de leerling een positievere sociaal- emotionele ontwikkeling laat zien en derhalve meer kans maakt op het behalen van het gestelde ontwikkelingsperspectief.

Cursisten dienen te beschikken over een relevante HBO opleiding en/of relevante werkervaring op HBO niveau. Men hoeft geen voorkennis te hebben over systeemdenken en systeemtheorieën.

De prijs
De prijs voor deze cursus, in company, bedraagt €1000,- euro, inclusief voorbereiding, exclusief reis & eventuele verblijfskosten.

Handboek Vaessen G. (2013) Leerling, ouders en leerkracht

leerling ouders leerkracht


Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht