1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Leerling, ouders en leerkracht

Leerling, ouders, leerkrachtbestel nuOm optimaal te kunnen leren dient een leerling goed in zijn of haar vel te zitten. De primaire taak van leerkrachten is vanzelfsprekend het stimuleren van de didactische ontwikkeling van de leerling richting het ontwikkelingsperspectief. Kennisoverdracht en het leren – leren staan voorop. Iedere leerkracht poogt uit een leerling te halen wat er in zit. Geen overvraging en ook geen onderstimulatie. Een leeftijdsadequate sociaal emotionele ontwikkeling is echter 1 van de pijlers om tot leren te kunnen komen.
Zowel in relatie tot de didactische- als sociaal emotionele ontwikkelingsstimulatie van de leerling is een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht en de leerling van essentieel belang.  

Over het algemeen verloopt de samenwerking met ouders probleemloos. Leerkrachten zijn in hun basisopleiding echter onvoldoende getraind om patronen van stroef verlopende communicatie met ouders vlot te trekken. Hierdoor komt de leerling klem te zitten tussen 2 conflicterende opvoedmilieus, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn of haar sociaal emotionele- en didactische ontwikkeling.

Lees meer: Leerling, ouders en leerkracht


Een kink in de kabel

kink_in_de_kabelbestel nuEr verschijnen veel boeken over kinder- en jeugdpsychiatrie. Boeken die gaan over wetenschappelijk onderzoek, professionele diagnostiek en complexe behandelingen. Er is echter behoefte aan een boek dat zorgt voor praktische kennisoverdracht voor groepswerkers, leraren en andere begeleiders-hulpverleners in de jeugdzorg.
In dit boek worden vooral die stoornissen beschreven die leraren en groepswerkers binnen het brede veld van de jeugdzorg dagelijks tegenkomen en waar ze vaak niet goed raad mee weten.
Telkens wordt aandacht besteed aan hoe de diagnose op de werkvloer te herkennen valt, waar de problemen vandaan komen en vooral wat er methodisch en ontwikkelingsbevorderend mee te doen valt in de praktijk van alledag.
De taal in dit boek is bewust alledaags gehouden en het is voorzien van veel direct herkenbare praktijkvoorbeelden.
In eerste instantie is het boek bedoeld voor groepswerkers in de jeugdzorg en leraren bij deze doelgroep. Maar ook maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders en systeemtherapeuten..kunnen er hun voordeel mee doen, zoals bij het geven van psycho-educatie aan ouders en opvoeders. Het boek is zeker ook geschikt als leerboek voor diverse opleidingsinstituten bij de scholing van beroepsopvoeders en verpleegkundigen.

Lees meer: Een kink in de kabel


Wervelkind

Dit praktisch boek probeert antwoorden te geven op de vele vragen waar de ouders van kinderen met A.D.H.D. of een extreem pittig temperament dagelijks mee worstelen.

wervelkindbestel nuIn het eerste deel wordt op een heel toegankelijke manier uitgelegd wat A.D.H.D.is, waardoor het ontstaat en hoe er mee om te gaan. Maar ook wanneer de diagnose niet gesteld of discutabel is kunt u de beschreven 'gebruiksaanwijzing' toepassen op uw extreem temperamentvolle kind. De aanpak is in de praktijk namelijk vrij identiek. Natuurlijk worden ook de meest gehoorde klachten van ouders zoals: druk gedrag, impulsiviteit, slechte concentratie etc. uitvoerig besproken.

In het tweede deel wordt beschreven hoe om te gaan met ernstig tegendraads gedrag bij deze kinderen. Stap voor stap worden handvatten aangereikt die u zullen helpen zodat uw kind met A.D.H.D./ pittig temperament en eventueel tegendraads gedrag zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen. Door het verwerven van meer inzicht zult u het gedrag van uw kind beter leren begrijpen en van daaruit beter leren hanteren. En nee, het is echt niet vreemd als u als ouder eens geen energie meer heeft of zelfs helemaal "op" bent. Wellicht is deze handleiding u tot steun en zal dit boek u helpen om samen met uw kind adequater te reageren op dagdagelijkse zaken, terugkerende probleemsituaties of te nemen hindernissen.

Lees meer: Wervelkind


Als hechten moeilijk is

De rode draad uit het verleden (najaar 2004)

als_hechten_moeilijk_isbestel nuAls hechten moeilijk is gaat over kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Het boek is geschreven voor ambulante werkers in de jeugdzorg zoals IOG, IAG, ITB, ‘Family`s first’, MFA, HEO, deeltijdbehandeling, semi-residentiële behandeling, gezins(dag)behandeling, Boddaert-centra, bureau jeugdzorg, pleeggezinnen… Jongeren met hechtingsproblemen worden met grote regelmaat opgenomen in residentiële instellingen. Daar krijgen zij regelmatig bevestigd dat hun visies op relaties juist zijn, omdat ze onophoudelijk van de ene instelling naar de andere, van het ene pleeggezin naar het andere verhuizen. De kans is groot dat het hechtingsprobleem zo evolueert tot een hechtings- of persoonlijkheidsstoornis. Giel Vaessen beschrijft stap voor stap een professionele en dialooggerichte methodiek voor het begeleiden van jongeren met hechtingsproblemen, én voor hun ouders, in hun eigen thuissituatie of pleeggezin. Hij benadrukt:

Lees meer: Als hechten moeilijk is


Overleven met schizofrenie

Het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaren

overleven_met_schizofreniebestel nuTijdens de laatste fase van haar opname, in de zomer van 2003, ontving ik van Belle Scheeren de door haarzelf geschreven handleiding 'hoe om te gaan met mijn ziekte schizofrenie'. Ik was onder de indruk en mijn eerste gedachte was dan ook: 'Hier zou ze een mooi boek van kunnen maken'. Gezien enige impulsiviteit mij niet vreemd is verwoordde ik, nauwelijks vermoedend dat zij hier serieus op in zou gaan, mijn gedachten. Haar ogen schitterden als kristal. Iedereen die Belle op dat moment tegenover mij had zien staan, zou het begrijpen. Belle zou dit boek gaan schrijven en ik zou daaraan meewerken.
 
Ellen, mijn partner, die meewerkte aan het boek, stelde voor om een boek te schrijven waaraan meerdere mensen, zoals familieleden en hulpverleners van Belle, een bijdrage zouden leveren. Ik kende het gezin en wist zeker dat zij dat meesterlijk zouden moeten kunnen. Maar ik wist ook dat het beschrijven van je eigen proces helend kan zijn maar ook de wonden kan openen. Zowel op individueel als gezinsniveau. Gedachten en gevoelens zouden aan het papier toevertrouwd worden en open liggen voor iedereen binnen het gezin en ook voor anderen daar buiten. Na goed overleg, besloten we samen het boek te gaan schrijven.

Lees meer: Overleven met schizofrenie


Gedragsproblemen bij jongeren met een psychiatrische problematiek

(voorjaar 2008)

gedragsproblemenbestel nuGedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag.
Kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen trekken een zware wissel op hun omgeving. Zéker wanneer het handelt over jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met stevige gedragsproblemen waarbij de gezinsstructuur ernstig ontregeld is. De ontregelde omgevingsstructuur heeft weer een negatief effect op de jongere waardoor zijn negatieve visie op de omgeving dieper bevestigd raakt en de oppositie steeds heviger wordt. Een negatieve spiraal waar met de beste intenties maar moeizaam uit te komen is en de prognoses niet zonnig blijken te zijn.
In dit boek wordt de uit onderzoek gebleken effectieve behandeling bij jongeren met ADHD-, autisme-, hechtingsstoornis en bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling in combinatie met gedragsproblemen / gedragsstoornissen, vertaald naar de alledaagse praktijk. Per hoofdstuk worden 'Best practice' handelingsplannen en beroepscompetenties gepresenteerd. Er wordt gebruik gemaakt van de PES structuur om de problematiek, de oorzakelijke factoren en de symptomatologie inzichtelijk te maken. De Rumba / Smart eisen worden per behandelaanpak beschreven om de te bereiken zorgresultaten te vertalen naar de praktijk van alledag. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het dialoogmodel om samen met de jongere, ouders, leraren en hulpverleners een eenduidige krachten- en probleemanalyse op te stellen en te komen tot een eenduidige empowerment aanpak. Een absolute voorwaarde in de behandeling/begeleiding van deze doelgroep.

Lees meer: Gedragsproblemen bij jongeren met een psychiatrische problematiek


Begeleiden van multiprobleem gezinnen in de jeugdhulpverlening

begeleidenbestel nuDit boekje is een methodische en geordende survival toolbox voor ambulante gezinsbegeleiders in de jeugdzorg die werken met multi-probleemgezinnen.
Een Amerikaans therapeut schreef ooit dat therapie te vergelijken valt met gidsen in de Everglades. De therapeut weet vaak niet welke problemen hij tegen zal komen en welke wegen bewandeld kunnen worden. De kracht is dat de therapeut de Everglades goed kent.
Gidsen in de Everglades is een goede metafoor voor het werken met multi-probleemgezinnen: In deze gezinnen varen vele gezinsleden een eigen koers, niemand neemt adequate leiding, conflicten rijzen de pan uit, de financiële mogelijkheden zijn slecht… Mensen hebben of krijgen persoonlijke problemen, worden angstig, agressief … en men is naarstig op zoek naar een goede gids die hen uit die misère redt. Er liggen vele onbekendheden en mogelijke gevaren op de loer, de paden veranderen dagelijks en als gids dien je een goede bagage te hebben om je te kunnen oriënteren en goede analyses te maken.

Lees meer: Begeleiden van multiprobleem gezinnen in de jeugdhulpverlening


Autisme... En nu?

autisme_en_nubestel nuAutisme... En nu? is in eerste instantie bedoeld voor jeugdigen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis met een normaal of hoger IQ, en hun ouders. Het boek geeft inzichten en alledaagse handvatten met betrekking tot autistische en bijkomende problemen, zoals: een laag zelfbeeld, angst, gedragsproblemen en ADHD-kenmerken. Ieder hoofdstuk is opgesplitst in paragrafen voor ouders en voor jongeren.

De uit onderzoek effectief gebleken aanpak wordt op een levendige en soms humoristische manier, in eenvoudige taal en met vele voorbeelden verduidelijkt. Naast het diepgaand beschrijven van de autistische problematiek wordt het een en ander sterk gerelativeerd. Er wordt niet alleen gekeken naar de problemen waar deze jongeren en jong volwassenen tegen aan lopen maar ook naar hun krachten. Ook worden er veelvuldig parallellen getrokken naar zogenaamde "normale" mensen en zaken steeds beschreven in relatie tot onze extreem chaotische maatschappij.

De prachtige graffiti illustraties in het boek, zoals er hier 2 te zien zijn, werden gemaakt door Deni.

Lees meer: Autisme... En nu?


Psychiatrie in de klas

psychiatrie_in_de_klasbestel nuPassend en opbrengstgericht onderwijs bij leerlingen met psychiatrische problematiek.

Uiteraard gun je iedere leerling een passend aanbod en vanzelfsprekend wil je als leerkracht alles uit een leerling halen hetgeen binnen zijn of haar mogelijkheden ligt.

Alleen is dat beleidsmatig sneller bepaald dan in de praktijk uitgevoerd.

Leerkrachten zijn over het algemeen niet terdege getraind in het maken en uitvoeren van opbrengstgerichte handelingsplannen voor leerlingen met psychiatrische problematiek. Daarnaast hebben ze niet bepaald zeeën van tijd. Er blijkt een grote behoefte aan een leidraad bij het maken en in praktijk brengen van deze handelingsplannen.

Dit boek werkt als een kompas bij de aanpak van leerlingen met gedragsproblematiek / gedragsstoornissen, AD(H)D, autisme spectrum stoornissen / PDD (NOS), hechtingsproblemen / stoornissen, ouder kind relatie problemen, borderline in ontwikkeling, angststoornissen en depressies. Het boek beschrijft een specifieke methodiek en bevat:

Een korte en bondige uitleg over de problematieken, waardoor je de symptomen in de klas zeker zult herkennen.
Een beschrijving hoe je een professionele sterkte zwakte analyse maakt.
Richtlijnen met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief per problematiek.
De bewezen belangrijke doelen waar men aan moet werken om de schoolse ontwikkeling vlot te trekken.
Per problematiek best practice handvatten.

Alle doelen staan in relatie tot het ontwikkelingsperspectief en zijn smart beschreven. De aanpak is bewezen effectief, goed uitvoerbaar en oplossingsgericht, gebruik makend van de gezonde ontwikkeling van de leerling.

Qua tijdsinvestering maak je een dergelijk professioneel plan, na enige oefening, binnen 45 minuten!

Lees meer: Psychiatrie in de klas


Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht